GoTunnel 内网穿透/转发服务

本服务支持 TCP / UDP / HTTP / HTTPS 转发
解决没有公网 IP 的情况下外网无法访问内网的问题

服务仅供学习与测试使用
地址:ngrok.gotunnel.net
端口:3030
线路:香港 CN2 峰值5M

客户端:(使用方法见 readme 文件)
Windows - 64 Bit
Windows - 32 Bit
Linux - 64 Bit
Linux - 32 Bit
Linux - ARM
MacOS - 64 Bit
MacOS - 32 Bit
FreeBSD - 64 Bit
FreeBSD - 32 Bit

为了大家更愉快地玩耍,请勿长时间跑高带宽、大流量应用。
玩耍的时候,也要遵守香港以及当地的法律法规。